Европроект

Айгер Инженеринг ООД подписа договор BG16RFOP002-6.002-0270-C01 от 21.09.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Обща цел на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Разходите за доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на термопомпа „въздух-вода“ с отоплителна мощност 62.7 kW, 2 бр. циркулационни помпи, нов компресор с мощност 37 kW с инверторно управление и изсушител, ресивър с обем 2000 л., внедряването на система за централизирано управление на системата на сгъстен въздух, както и топлообменник към компресора, който представлява система за оползотворяване на отпадна топлина, генерирана при производството на сгъстен въздух, включени в Списъка на допустимите категории активи (Приложение 18.1) от процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общите допустими разходи са 181 925.40 лв., от които безвъзмездната финансовa помощ е 90 962.70 лв. (90 962.70 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране).

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на МСП, което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.